کودک آزاری چیست و مصداق‌های تشخیص اینکه آیا کودکم تحت آزار و اذیت قرار دارد یا خیر؟

مرکز مشاوره کودک و خانواده یزد

کودک آزاری چیست و مصداق‌های تشخیص اینکه آیا کودکم تحت آزار و اذیت قرار دارد یا خیر؟

می 6, 2020 کودک و نوجوان مجله نگاه زیبا زندگی 0

کودک آزاری :

• بدرفتاری با کودک که ازآن با نام های بدرفتاری با کودکان و غفلت نیزیاد می شودشامل انواع بدرفتاریهای جسمی، عاطفی، سوء استفادهجنسی، غفلت، و استثمار کودکان است که منجر به آسیب بالقوه درسلامتی ، نحوه رشد ویا ارزش و شان کودک گردد( سایت رسمی سازمانجهانی بهداشت).
• همچنین بر اساس تعريف ارائه شده در گزارش جهانی خشونت و ،بدرفتاری با کودک عبارت است از: استفاده عمدي ازقدرت، زور، تهديد و يا نيروي جسماني عليه كودك توسط يك فرد و يايك گروه كه به سلامتي، حيات، رشد و عزت نفس كودك لطمه زده يااحتمال ايجاد صدمات بعدي را افزايش دهد.
4 گروه اصلی :
1 -کودک آزاری جسمی استفاده عمدی از قدرت فیزیکی
در برابر کودک : کتک زدن، تکان دادن، تهدید کودک، گاز
گرفتن، سوزاندن، خفه کردن
2 -کودک آزاری جنسی
– تماس جنسی بین فرد بالغ و کودک با اعمال زور، فریب
واغوا نمودن قربانی
در صورت ویژگی های زیر تفاوت سن تعیین کننده نمی باشد:
-تهدید و اجبار
-وجود همزمان چند مهاجم
-عدم هماهنگی تکاملی بین آنها
-ایجاد ترس از طریق اقدام فیزیکی
3_ کودک آزاری عاطفی (هیجانی)
والدین یا مراقبین محیط مناسب و لازم برای رشد وتکامل کودک را فراهم نمی کنند. محدود کردن بیش از حد فعالیت های کودک، دست کم گرفتن، تبعیض، تحقیر کردن، تمسخر، تهدید کردن
4_ مسامحه یا غفلت :
کوتاهی کردن در مراقبت مسئولانه از سوی مراقب بالغ
جهت فراهم کردن مراقبت فیزیکی و نظارت کافی بر
رشد کودک
انواع غفلت
الف -جسمانی :
– رها کردن کودک (حداقل به مدت دو روز)
– اخراج کردن از منزل بدون در نظر گرفتن مراقب دیگر
– غفلت تغذیه ای که باعث توقف و کاهش رشد کودک
می گردد
ب- غفلت پوشاکی
– غفلت متفرقه : * بهداشت ناکافی * عدم توجه به رفاه
و امنیت کودک * تنها گذاشتن کودک در اتومبیل بدون
ھمراه
– بی خانمانی: * نداشتن سرپناه
ج-غفلت پزشکی :
– عدم پذیرش درمان
– تأخیر در درمان ￾ بی توجهی به بهداشت روان کودک
– امتناع از پذیرش مراقبت های بهداشتی (واکسیناسیون)
-نظارت و سرپرستی ناکافی :
د- فقدان نظارت مناسب :
* عوامل مؤثر بر کاهش یا حذف نظارت در یک موقعیت
خاص : 1 .سن 2 .وضعیت رشد 3 .وضعیت تکاملی کودک
و- در معرض خطر بودن :
* 1 .خطرات ایمنی : دسترسی به سموم ، اشیاء کوچک
قابل بلع، سیم برق و مواد دارویی
* 2 .فقدان مراقبت مربوط به ایمنی در اتومبیل : نبستن کمربند
ه -غفلت محیطی :
– غفلت از فراهم نمودن منطقه ای ایمن و انتخاب محل
مناسب برای زندگی
– ساختارهای پرخطر و بزهکارانه در همسایگی بر تکامل
کودک و سلامت روان او اثر دارد
ی-غفلت عاطفی :
– در مقایسه با غفلت جسمی طولانی تر و شدید تر می باشد
– انواع :
1 .محبت یا مراقبت ناکافی
2 .همسرآزاری حاد یا مزمن
3 .اجازه مصرف مواد مخدر و الکل
4 .اجازه انجام و تداوم رفتارهای ناسازگار مثل پرخاشگری نسبت به سایر کودکان
5 .محروم کردن کودک از تعامل با همسالان و یا افراد بزرگتر انزوا

تعریف و مصداق‌های استثمار کودک در مطالب بعدی به اشتراک گذاشته خواهد شد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *