بازی رنگ آمیزی بین خطوط

مهارت دست ورزی
این بازی جهت تقویت عصلات ظریف دست و افزایش تمرکز توجه و هماهنگی چشم و دست کودکان مفید میباشد. برای انجام بازی از هر نوع صفحه فلزی یا پلاستیکی میتوانید استفاده کنید.
کودک با استفاده از مداد یا سایر لوازم رنگ آمیزی، بین خطوط را رنگ می‌کند.
هدف : تقویت مهارت های ظریف ، هماهنگی چشم و دست

رده سنی : ۲ تا ۴ سال