مدیریت استرس کودکان در بحران کروناویروس

کودکان در برابر استرس آسیب پذیرتر هستند. به هنگام ناراحتی و استرس، واکنشهای مختلفی نشان می دهند. برخی از این
واکنشها جدی هستند و نیاز به کمک دارند. از جمله به والدین میچسبند، بیقراری میکنند. بهانه گیری میکنند، از بی
حوصلگی شکایت میکنند، مضطرب میشوند، گوشهگیر میشوند، آشفته، عصبانی و پرخاشگر میشوند، لجبازی و نافرمانی
میکنند، دچار ناخن جویدن، انگشت مکیدن، لکنت زبان یا شب ادراری میگردند و …. در چنین شرایطی به والدین توصیه
می شود نکات زیر را رعایت کنند. رعایت این نکات اگر به درستی انجام شود، بسیار کمک کننده است:
• در حضور کودکان، در مورد اخبار و اطالعات نگران کننده مربوط به ویروس کرونا به ویژه میزان افراد
مبتال و تعداد مرگ و میر ناشی از آن و خطرات مربوطه صحبت نکنید. کودکان قدرت تجزیه و تحلیل
اطالعات را ندارند و وحشت زده می شوند.
• اگر خودتان اضطراب و ترس دارید، سعی کنید در حضور کودکان، استرس خود را کنترل کنید. استرس
شما به راحتی به کودکان منتقل می شود. کودکان از رفتار و احساسات شما، الگو برداری می کنند.
• اجازه دهید کودکان سوالها و نگرانیهای خود را مطرح کنند. بعد با حوصله واقعیتها را با زبان ساده و
قابل درک و فهم بدون ایجاد اضطراب، برای کودکان توضیح دهید. برایشان توضیح دهید که چه اتفاقی
افتاده و چه کارهایی باید صورت گیرد. اطالعاتی که به کودکان می دهید در مورد روشهای پیشگیری
باشد. در مورد تشخیص، عوارض، پیامدها و اینکه این بیماری درمان خاصی ندارد و … صحبت نکنید.
• برای کودکان وقت بگذارید، تا میتوانید عشق و محبت و توجه نثارشان کنید و رابطه نزدیکی با آنان برقرار
کنید.
• به حرفها و نگرانیهایشان گوش دهید، با مهربانی و آرامش با آنها صحبت کنید و به آنها اطمینان خاطر
دهید که در کنارشان هستید.
• کودکان خیلی زود خسته و بیحوصله میشوند. لذا برای اوقات فراغت آنان در شرایط جدید برنامه ریزی کنید.

. بازی ها و فعالیتهای دسته جمعی، نقش بسزایی در کاهش استرس و ناراحتی دارد. برای بازی کردن،
نقاشی کردن، برگزاری مسابقه، معلم بازی، قصه گویی و … با کودکان، برنامه ریزی کنید و وقت بگذارید.
این فعالیتها هم کودکان را شاد و با نشاط میکند، هم موجب می شود رابطه گرم و صمیمی بین اعضای
خانواده بوجود آید و هم موجب میشود از فعالیتهای انفرادی و بازیهای کامپیوتری، موبایل و لب تاب
فاصله بگیرند.
• مطالعه را به برنامه روزانه کودکان، اضافه کنید. ضمن پیشنهاد کتاب مورد نظر خودتان، اجازه دهید هر
کتابی را که دوست دارند بخوانند.
• با واگذاری برخی مسئولیتها در حد توان و عالقه، اجازه دهید کودکان احساس کنند نقش موثری در
خانواده دارند و تصور مثبت از خود و اعتماد به نفس پیدا کنند.
• در زمانی که مشغول بازی یا تماشای فیلم هستند، از آنها چیزی نخواهید. این مساله باعث ناراحتی و عصانیت
آنها می شود و فضای خانواده را متشنج میکند.
• مراقب افزایش وزن کودکان بخاطر کم تحریکی باشید. برنامه های نرمشی و پرتحرک در حدی که در
منزل امکان پذیر باشد، فراهم کنید.
• مرور درسها همراه با فعالیتهای جذاب و دوست داشتنی مثل برگزاری مسابقه، را مدنظر قرار دهید. اجازه
دهید مطالبی که یادگرفته اند را به شما آموزش دهند، از شما امتحان بگیرند و به شما نمره دهند.
دکتر علی فتحی