اعظم قانع

اعظم قانع

اعظم قانع

کارشناس ارشد مشاوره وراهنمایی

سوابق علمی واجرایی
۱- برگزاری کارگاههای توجه وتمرکز در مرکز مشاوره نگاه زیبا زندگی

۲- برگزاری کارگاههای اعتماد به نفس در مرکز مشاوره نگاه زیبا زندگی

۳- برگزاری کارگاههای مهارت های زندگی کودکان ۵تا۷ سال و۸تا ۱۱ سال در مرکز مشاوره نگاه زیبا زندگی

۴- مشاور مجتمع آموزشی فردای روشن دخترانه ، پسرانه،

۵- مشاور مهد فرزانگان (فردای روشن)

۶- مشاور پیش دبستانی شقایق

دوره های گذرانده شده
۱-گواهی کارگاه آموزشی مصاحبه بالینی کودک
۲-گواهی کارگاه فرزند پروری مثبت سال ۹۶ به مدت ۸ ساعت دکتر سارا گودرزی
۳- گواهی کارگاه مربیگری مهارت های زندگی کودکان ونوجوانان سال۹۷ به مدت ۲۴ ساعت دکتر سارا گودرزی
۴- گواهی کارگاه تربیت جنسی کودک سال ۹۶ به مدت ۶ ساعت دکتر ده یادگاری
۵-گواهی کارگاه فرزند پروری سال ۹۶ به مدت ۶ ساعت دکتر ده یادگاری
۶-گواهی کارگاه آموزشی آسیب شناسی کودکان در سال ۹۶ به مدت ۸ ساعت دکتر سارا گودرزی