مهدیه صادقیان

Home/مهدیه صادقیان
مهدیه صادقیان

مهدیه صادقیان

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
?کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمایی
?️درمانگر کودک و نوجوان
در زمینه های اضطراب.بیش فعالی. اختلالات یادگیری
?️سوابق اجرایی:
 ◀️مربی مهارتهای زندگی در مهدکودک وپیش دبستانی ودبستان
◀️برگزاری کارگاه های فرزندپروری
مادروکودک توجه و تمرکز در مرکز مشاوره نگاه زیبا زندگی ، ژیوارمهر و آیین مهر زندگی
?دوره های گذرانده
کارگاه:
◀️مهارتهای زندگی دکتر فرزین راد
◀️مهارت های زندگی خانم فرزین یزدی
◀️دوره اکت دکتر پیمان دوستی
◀️تفسیر نقاشی خانم ابراهیمی
◀️تربیت مشاور مدرسه دکتر علی قاسمی.تهران.
◀️دوره  تربیت درمانگر کودک و نوجوان دکتر فرهادی
◀️تربیت بازی درمانگر دکتر اصغری نکاح
◀️بازی درمانی بیش فعالی دکتر اصغری نکاح
◀️‌بازی درمانی اختلالات اضطرابی دکتر اصغری نکاح
◀️دوره pmt کودک و نوجوان دکتر ده یادگاری
 ◀️دوره هوش افزایی آقای رضا حاتم پور.